Shedding Ego

polystyrene, brass 2'' x 1.2'' x 3''